〈 Terug naar de hoofdpagina

Privacybeleid en disclaimer

LexWart consulting verwerkt (gevoelige) persoonsgegevens in overeenstemming met de bij en krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldende eisen. Daaronder kunnen zich bijzondere of andere persoonsgegevens bevinden, afhankelijk van de aard en inhoud van de opdracht, die LexWart consulting uitvoert. Het spreekt voor zich dat LexWart consulting de beginselen van de AVG onderschrijft en deze naleeft.

Van onze opdrachtgevers verwerken wij in ieder geval de relevante identiteits-, handelsregister- en contactgegevens alsmede alle gegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. Daarvoor geldt een contractuele geheimhoudingsplicht.

Op onze site vragen en verzamelen wij informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen wanneer u bijvoorbeeld informatie bij ons opvraagt. Deze informatie kan onder andere inhouden: uw naam of gebruikersnaam, adres, postcode woonplaats, e-mailadres, wachtwoord en eventuele andere informatie. In geen geval zal LexWart consulting zonder uw toestemming uw gegevens gebruiken om door te geven aan derden voor commerciële doeleinden.

LexWart consulting heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die zij verwerkt of laat verwerken.

Gegevens die door ons worden verkregen via onze site worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en LexWart consulting gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

LexWart consulting hanteert de wettelijke bewaartermijn van ten minste 7 jaar (art. 3:15i BW), welke verlengd wordt, indien dat nodig is in verband met de afwikkeling van geschillen of potentiële aanspraken.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te zenden naar rvanderwart@lexwart.nl met als onderwerp: “uitoefening rechten privacy”. Binnen 30 dagen na ontvangst zal LexWart consulting u gemotiveerd antwoorden.

 U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te zenden naar rvanderwart@wartoga.nl met als onderwerp: “uitoefening rechten privacy”. Binnen 30 dagen na ontvangst zal WarToga advocatuur u gemotiveerd antwoorden.

Recht

Inhoud

Kanttekening

Recht op inzage en overdracht van gegevens

U heeft het recht om van LexWart consulting te vernemen welke gegevens door LexWart consulting verwerkt worden en om deze aan u over te dragen in een gangbaar formaat. U mag daarvan een kopie vragen.

LexWart consulting mag u daarvoor een redelijke vergoeding vragen.

Recht op aanvulling, correctie, verwijdering, afscherming en beperking.

U heeft het recht de verwerkte gegevens aan te vullen, te doen corrigeren of te laten verwijderen of de verwerking daarvan te laten beperken.

Dit recht kan beperkt worden door de wettelijke zorgplicht, archiefverplichtingen of andere wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval zal LexWart consulting een alternatief voorstellen.

Recht op intrekking van toestemming

Voor zover de verwerking berust op uw uitdrukkelijke toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Dit recht kan beperkt worden door de wettelijke zorgplicht, archiefverplichtingen of andere wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval zal LexWart consulting een alternatieve wijze van verwerking van uw gegevens voorstellen.

Recht om te klagen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij LexWart consulting (rvanderwart@lexwart.nl) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LexWart consulting. Ook is het verboden deze website te gebruiken op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.
Hoewel LexWart consulting bij het bouwen en onderhouden van deze website heel zorgvuldig is (geweest), is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste informatie.